Gebruiksvoorwaarden website

Deze website wordt beheerd door Kunstenfestivaldesarts vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd te Handelskaai 18, 1000 Brussel, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen, ondernemingsnummer 0446.277.303.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op www.kfda.be. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je jezelf uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, video’s en andere informatie zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kunstenfestivaldesarts vzw of rechthoudende derden. Het is verboden om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Kunstenfestivaldesarts de informatie te reproduceren, vertalen, wijzigen, verspreiden of gebruiken, op welke manier dan ook.

Beperking van aansprakelijkheid

Kunstenfestivaldesarts vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site (zoals schade als gevolg van ontoegankelijkheid, technische fouten, virussen of elke andere situatie waarover Kunstenfestivaldesarts geen controle heeft).

Kunstenfestivaldesarts vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn, maar staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of andere eigenschappen van de informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Kunstenfestivaldesarts vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de webmaster contacteren via info@kfda.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Kunstenfestivaldesarts vzw verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Privacybeleid

Kunstenfestivaldesarts vzw hecht belang aan jouw privacy. De persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken we in overeenstemming met de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“GDPR”).

Welke gegevens verzamelen we?

Kunstenfestivaldesarts is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonsgegevens die worden verzameld wanneer je een ticket koopt, je jezelf abonneert op onze nieuwsbrief of brochure, of met ons communiceert.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen, afhankelijk van het geval, volgende info omvatten: titel, naam, voornaam, geslacht, leeftijd, taal, adres, contactgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en – alleen wanneer je een betaling doet – jouw bank- of kredietkaartgegevens.

Kunstenfestivaldesarts vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs je op onze website terecht kwam, of waarlangs je de website verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Als je geregistreerd staat op een mailinglijst, houden wij de e-mails bij die we je sturen en kunnen we bijhouden of je deze ontvangt of opent, zodat we je de meest relevante informatie kunnen sturen. We kunnen ook latere online acties bijhouden, bv. de aankoop van een ticket.

Wanneer je een aankoop doet of reserveert, verzamelen wij je naam, contactgegevens en – enkel als je een betaling doet – je bank- of kredietkaartgegevens. Een toegangsticket is persoonsgebonden, en de gegevens die we over je verzamelen zijn vereist voor onder meer het bezorgen van je ticket(s), toegangscontrole, bepaling van het juiste tarief en om je te contacteren in geval van programmawijziging of annulering.

Delen we je persoonlijke gegevens?

Je persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan dienstverleners en partners waarmee we samenwerken voor onze activiteiten, zoals onze webhost, onze online boekings- en betalingsdienstaanbieder of een bankinstelling in het geval van beveiligde betaling, of een andere culturele instelling waarmee we samenwerken of een evenement coproduceren, of zelfs, indien nodig, aan de overheid, in overeenstemming met de wet.

Onze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met verschillende culturele instellingen zoals Kaaitheater, KVS, Bozar, Théâtre Varia, Théâtre des Tanneurs, Les Brigittines, Beursschouwburg, Charleroi Danse, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Kanal - Centre Pompidou, La Balsamine of Le Rideau (bijgewerkte lijst op onze pagina Partners). Sommige gegevens die via ons ticketingsysteem worden verzameld, kunnen worden gedeeld met onze culturele partners die het evenement copresenteren (naam, voornaam, contactgegevens, taal), en dit alleen met toestemming via een "opt-in" of in overeenstemming met een gerechtvaardigd belang. Dit kan gebeuren om praktische informatie met je te delen die belangrijk is voor het uitvoeren van het evenement, of voor directe marketingdoeleinden en alleen om je een aanbieding te doen die vergelijkbaar is met het evenement dat je hebt geboekt. Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen het delen van deze gegevens door contact met ons op te nemen (zie hieronder).

Jouw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere commerciële partners.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De cookies worden niet gebruikt om het je surfgedrag op andere websites na te gaan. Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf wist. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor direct marketing. Mits bewijs van identiteit kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag kosteloos de schriftelijke mededeling bekomen van jouw persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Dit kan door een schriftelijke, ondertekende en gedateerde aanvraag te sturen aan Kunstenfestivaldesarts vzw, Handelskaai 18 – 1000 Brussel of via info@kfda.be.

Als je andere klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je gratis een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Wijzigingen aan dit charter

Dit charter kan op elk moment worden aangepast als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe verwerkingen door Kunstenfestivaldesarts vzw of van de wijziging van de geldende wetgeving. Elke wijziging treedt onmiddellijk in werking. Wij nodigen je dan ook uit om deze pagina regelmatig door te nemen.

De laatste wijziging vond plaats op 14 december 2023.

website by lvh